หนังสือ ที่ สก 0019/1457 ลว. 25 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามการจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5 (โครงการการบริหารสำนักงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน ระดับอำเภอ (อำเภออรัญประเทศ)

หนังสือ ที่ สก 0019/1456 ลว. 25 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามการจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 (โครงการการบริหารสำนักงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน ระดับอำเภอ (อำเภอเมืองสระแก้ว)

หนังสือ ที่ สก 0019/1455 ลว. 25 พ.ค.63 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการตามการจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 (โครงการการบริหารสำนักงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน ระดับอำเภอ (อำเภอวัฒนานคร)