Archives: ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0943 ลว. 18 มิ.ย.63 เรื่อง ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 (ยกเว้นอำเภอเมืองสระแก้ว)

(18/06/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 0942 ลว.18 มิ.ย. 63 เรื่อง ประเด็นเน้นย้ำการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

(18/06/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/2305 ลว. 17 มิ.ย.63 เรื่อง แจ้งรายละเอียดวิธีการดำเนินการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (หลังมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 4)(อำเภอตาพระยา)

(18/06/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/2304 ลว. 17 มิ.ย.63 เรื่อง แจ้งรายละเอียดวิธีการดำเนินการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (หลังมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 4)(อำเภอวัฒนานคร)

(18/06/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/2303 ลว. 17 มิ.ย.63 เรื่อง แจ้งรายละเอียดวิธีการดำเนินการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (หลังมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 4)(อำเภอโคกสูง)

(18/06/2563)

หนังสือ ที่ สก 0019/2302 ลว. 17 มิ.ย.63 เรื่อง แจ้งรายละเอียดวิธีการดำเนินการ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (หลังมาตรการผ่อนปรนสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 4) (อำเภอคลองหาด)

(18/06/2563)