สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก0019/ว1848 ลว. 21 เมษายน 2564 เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สก0019/ว1830 ลว. 21 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสระแก้ว