สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 2846 ลว. 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 22 โครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

หนังสือ ที่ สก 0019/ว 2845 ลว. 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 1 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน (โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่