สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ศจพ.จ.สระแก้ว

หนังสือราชการ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ที่ สก 0019/0897 ลว. 30 มกราคม 2566 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 1.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ D-HOPE